คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว - กะลา

Version 13
แกะโดย bird_imp มือกีตาร์บางกะปิ
เมื่อ 2 ต.ค.2549,02:58น.
ดู 14820 ครั้ง
ใช่ฉันหรือเปล่า - กะลา

Intro: /E G#M/ C#m / A B /E B/ 2 รอบ

E G#m C#m
ลืมตามองฉัน ให้ดีอีกครั้ง . .
A B E.
ความจริงความฝันต่างกัน แค่ไหน
A B G#m C#m
รักที่เธอต้องการ...ผู้ชาย ที่ฝันในใจ
A B E / B
ตอบตัวเองได้ไหม...ใช่ฉันหรือปล่าว...

E G#m C#m
เธออายใครไหมที่เดินกับฉัน ..
A B E.
จับมือกับฉันภูมิใจ บ้างไหม...
A B G#m C#m
ฉันจะยอมรับฟัง หากเธอไม่แน่ใจ
A B E
ก็ จะพร้อมทำตาม หัวใจของเธอ . . .

A B E
* ไม่ได้เสิศหรู แค่คนบนพื้นดินทราย
A B E
ไม่ใช่เจ้าชาย...ที่มีให้เธอได้ทุกสิ่ง
A B G#m C#m
มีเพียงสองมือ ที่พร้อมจะทำเพื่อเธอด้วยรักจริง
A B E AB
ไม่มี วันจะทิ้ง ให้เธอต้องเสียใจ . . .

E G#m C#m
เธออายใครไหม ที่เดินข้างฉัน...
A B E
สบตากับฉันอุ่นใจแค่ไหน...
A B G#m C#m
แม้ยังไม่ดีพอ ก็ไม่ต้อง เกรงใจ
A B E
อยากจับมือกับฉัน เรื่อยไปหรือปล่าว

Solo : / E G#m/ C#m / A B/ E/ A B / G#m C#m /
/A B / E /
( ซ้ำ * )
Outro : E until...
คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคอร์ดนี้

เวอร์ชั่นทั้งหมดของคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

0 | 0
โดย bird_imp มือกีตาร์บางกะปิ
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

0 | 0
โดย - : Sky Deeper : -
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

0 | 0
โดย - : Sky Deeper : -
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

0 | 0
โดย ToonFx
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

0 | 0
โดย ดูกจ่อย
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

0 | 0
โดย David2
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

0 | 0
โดย วอ
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

0 | 0
โดย jang
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

0 | 0
โดย hjglkhfhgf
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

0 | 0
โดย rote1
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

0 | 0
โดย rote
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

0 | 0
โดย ต่าย
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

0 | 0
โดย gonzajr
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

เนื้อเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว - กะลา
ลื ม ต า ม อ ง ฉั น ใ ห้ ดี อี ก ค รั้ ง . . .

ค ว า ม จ ริ ง ค ว า ม ฝั น ต่ า ง กั น แ ค่ ไ ห น

รั ก ที่ เ ธ อ ต้ อ ง ก า ร . . . ผู้ ช า ย ที่ ฝั น ใ น ใ จ

ต อ บ ตั ว เ อ ง ไ ด้ ไ ห ม . . . ใ ช่ ฉั น ห รื อ ป ล่ า ว . . .เ ธ อ อ า ย ใ ค ร ไ ห ม ที่ เ ดิ น กั บ ฉั น

จั บ มื อ กั บ ฉั น ภู มิ ใ จ บ้ า ง ไ ห ม . . .

ฉั น จ ะ ย อ ม รั บ ฟั ง ห า ก เ ธ อ ไ ม่ แ น่ ใ จ

ก็ จ ะ พ ร้ อ ม ทำ ต า ม หั ว ใ จ ข อ ง เ ธ อ . . .ไ ม่ ไ ด้ เ สิ ศ ห รู แ ค่ ค น บ น พื้ น ดิ น ท ร า ย

ไ ม่ ใ ช่ เ จ้ า ช า ย . . . ที่ มี ใ ห้ เ ธ อ ไ ด้ ทุ ก สิ่ ง

มี เ พี ย ง ส อ ง มื อ ที่ พ ร้ อ ม จ ะ ทำ เ พื่ อ เ ธ อ ด้ ว ย รั ก จ ริ ง

ไ ม่ มี วั น จ ะ ทิ้ ง ใ ห้ เ ธ อ ต้ อ ง เ สี ย ใ จ . . .
เ ธ อ อ า ย ใ ค ร ไ ห ม ที่ เ ดิ น ข้ า ง ฉั น . . .

ส บ ต า กั บ ฉั น อุ่ น ใ จ แ ค่ ไ ห น . . .

แ ม้ ยั ง ไ ม่ ดี พ อ ก็ ไ ม่ ต้ อ ง เ ก ร ง ใ จ

อ ย า ก จั บ มื อ ก ลั บ ฉั น เ รื่ อ ย ไ ป ห รื อ ป ล่ า วhttp://www.diaryhub.com/diary/diary.php?diary_name=younkerdhdate=22072006

ลองฟังแล้วช่วยกันแกะดูนะครับ.จะได้แบบชัวร์ๆ เพลงนี้ผมชอบมากเลย

Cover เพลงใช่ฉันหรือปล่าว


ยังไม่มี Cover เพลงนี้

[ ช่วยกันแบ่งปันคลิปเพลงที่คุณเล่นเอง ]

ฟังเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว

ไม่เห็นฝุ่น - กะลา (KALA)
เมื่อ 14 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 3 เวอร์ชั่น
เธอเป็นแฟนฉันแล้ว - กะลา
เมื่อ 20 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 16 เวอร์ชั่น
ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม - กะลา (Kala)
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 4 เวอร์ชั่น
ขอเป็นตัวเลือก - กะลา
เมื่อ 19 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 9 เวอร์ชั่น
บอกสักคำ - กะลา
เมื่อ 20 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 15 เวอร์ชั่น
ถ้าเธอหลายใจ - กะลา
เมื่อ 18 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 10 เวอร์ชั่น
รอ - กะลา
เมื่อ 19 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 12 เวอร์ชั่น
เป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ - กะลา
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 7 เวอร์ชั่น
ทำใจให้ชิน - กะลา (Kala)
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
หยุด - กะลา (KALA)
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีคอร์ด
กะลา (ใช่ไหม) - กะลา KALA
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 13 เวอร์ชั่น
ใช่ฉันหรือปล่าว - กะลา
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 13 เวอร์ชั่น
เจ็บนี้มันลึก - กะลา
เมื่อ 18 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 16 เวอร์ชั่น
ปิดตา - กะลา
เมื่อ 18 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 11 เวอร์ชั่น
ขอแค่ได้ฝัน - กะลา
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 4 เวอร์ชั่น
ใช่ฉันหรือเปล่า - กะลา
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 32 เวอร์ชั่น
4 นาที - กะลา
เมื่อ 15 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 18 เวอร์ชั่น
นาฬิกาของคนรักกัน - กะลา (KALA)
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 2 เวอร์ชั่น
ไม่มีทาง - กะลา
เมื่อ 18 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 7 เวอร์ชั่น
คนดีที่เย็นชา - กะลา (Kala)
เมื่อ 15 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 4 เวอร์ชั่น