เนื้อเพลง น้ำแข็งบาง..บาง - ใหม่ เจริญปุระ

แกะโดย เจน
เมื่อ 24 ก.ย.2549,23:27น.
ดู 8924 ครั้ง
** น้ำ แ ข็ ง . . บ า ง . . บ า ง **

บ อ ก ฉั น ใ ห้ เ ข้ ม . . ใ ห้ แ ข็ ง

บ อ ก ฉั น ใ ห้ แ ก ร่ ง . . เ ข้ า ไ ว้

บ อ ก ฉั น ใ ห้ เ ต รี ย ม หั ว ใ จ . . ไ ว้ ใ ห้ แ ข็ ง แ ร ง

ถ้ า ห า ก วั น พ รุ่ ง นี้ . . ไ ม่ มี เ ธ อ อี ก แ ล้ ว

จ ะ อ ยู่ ยั ง ไ ง . . ถ้ า อ่ อ น แ อ อ ย่ า ง นี้

บ อ ก ฉั น ใ ห้ มี . . เ ห ตุ ผ ล

บ อ ก ฉั น ต้ อ ง ท น . . ใ ห้ ไ ห ว

บ อ ก ฉั น ว่ า เ ธ อ . . ก็ เ สี ย ใ จ อ ยู่ เ ห มื อ น กั น

แ ต่ เ มื่ อ เ ธ อ รั ก เ ข า . . แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ รั ก ฉั น

ถ้ า อ ยู่ กั น ไ ป ก็ ป่ ว ย ก า ร . .

แ ค่ ค ว า ม ส ง ส า ร เ ท่ า นั้ น มั น ค ง ไ ม่ พ อ

+ + แ ข็ ง แ ร ง แ ค่ ไ ห น . . ก็ ผู้ ห ญิ ง ค น ห นึ่ ง

เ ป็ น ไ ด้ อ ย่ า ง ม า ก ก้ อ เ พี ย ง . . น้ำ แ ข็ ง บ า ง . . บ า ง

เ มื่ อ ไ ห ร่ ที่ ฉั น . . รุ่ ม ร้ อ น . . ก็ ห ล อ ม ก็ ล ะ ล า ย

แ ค่ ถู ก ก ร ะ เ ทื อ น ก ร ะ ท บ ใ จ . .

ก็ แ ต ก ก ร ะ จ า ย แ ห ล ก เ ห ล ว . . ไ ม่ มี ชิ้ น ดี + +

พ รุ่ ง นี้ จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร . . แ ค่ นึ ก ก็ ท น ไม่ ไ ด้ . . ใ จ จ ะ ข า ด

**[ รุ่ ม ร้ อ น ก็ เ พ ร า ะ เ ธ อ . . แ ห ล ก เ ห ล ว ก็ เ พ ร า ะ เ ธ อ . . ก็ เ พ ร า ะ ว่ า รั ก เ ธ อ ]**

บ อ ก ฉั น ว่ า อ ย่ า ห วั่ น ไห ว . . อ ย่ า เ สี ย น้ำ ต า ไ ด้ ไ ห ม

บ อ ก ฉั น ต้ อ ง ทำ ใ ห้ ไ ด้ . . นั บ จ า ก นี้ ไ ป

ถ้ า ห า ก ยั ง อ่ อ น ไ ห ว . . ถ้ า ยั ง เ ป็ น อ ย่ า ง นี้

เ มื่ อ ไ ห ร่ จ ะ ทำ ไ ด้ สั ก ที . . จ ะ ผ่ า น จ ะ พ้ น พ รุ่ ง นี้ ไ ป ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร

[+ +**]

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้

แพ้ใจ - ใหม่ เจริญปุระ อัลบั้ม แผลงฤทธิ์ 393439 |
แกะโดย ป้าแต้ม
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
ฉันคือความหวัง - น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ 58707 |
แกะโดย เรน
เมื่อ 14 ปีที่แล้ว
เก่าของใคร ใหม่ของฉัน - เก่าของใคร ใหม่ของฉัน 49574 |
แกะโดย wooddy
เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ด้วยเพลงนี้ - Ost.น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ 43041 |
แกะโดย จ๊อดด
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
รักแล้วรักเลย - ใหม่ เจริญปุระ 41131 |
แกะโดย ryan
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
ชั่วคราวหรือค้างคืนตลอดไป - ใหม่ เจริญปุระ - หนึ่ง ณรงค์วิทย์ 40718 |
แกะโดย ตั้ม
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ชั่วคราวหรือค้างคินตลอดไป - Sleepless Society 3 ใหม่ เจริญปุระ & หนึ่ง ณรงค์วิทย์ 38569 |
แกะโดย รัตต้า
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
อยากจะร้องไห้ - ใหม่ เจริญปุระ 27337 |
แกะโดย โม
เมื่อ 15 ปีที่แล้ว
น้ำหอมไม่มีวันจาง - ใหม่ 20170 |
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
เรือใบบนสายรุ้ง - ใหม่ เจริญปุระ อัลบั้ม แผลงฤทธิ์ 20032 |
แกะโดย ป้าแต้ม
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
ตรงหน้าเธอ - ประกอบละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ 19322/2 |
แกะโดย loveloveaon
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
อย่าเอาน้ำตากลับบ้าน - ใหม่ 12858/8 |
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
ใครสักคน - ใหม่ เจริญปุระ 10185 |
แกะโดย Milk
เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
น้ำแข็งบาง..บาง - ใหม่ เจริญปุระ 8925/2 |
แกะโดย เจน
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
สุดฤทธิ์สุดเดช - ใหม่ เจริญปุระ 6655 |
แกะโดย นู๋เน่
เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
แก้วใบเก่า - น้องใหม่ เมืองชุมแพ 6297 |
แกะโดย ฟาร์มมมมมมมมมมม ฯ.
เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
หนักเกินไปแล้ว - ใหม่ เจริญปุระ 3997 |
แกะโดย นู๋เน่
เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ขอร้อง - ใหม่ เจริญปุระ 3977 |
แกะโดย นู๋เน่
เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ควักหัวใจ - ใหม่ เจริญปุระ 3901 |
แกะโดย นู๋เน่
เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ดอกไม้กับแจกัน - ใหม่ เจริญปุระ 2814 |
แกะโดย นู๋เน่
เมื่อ 6 ปีที่แล้ว