เนื้อเพลง แด็งโกนโตวยัวปรัง - ทัดทอง+วิไลพร

แกะโดย SS7358
เมื่อ 20 เม.ย.2563,08:51น.
ดู 968 ครั้ง
Intro     

เจิ๊ตแม เคมาคลัง ออยเนียงโตวยัวปะแด็ยปรัง

เลงปะแด็ยเนี๊ยะเทอแซร

ทาปะแด็ยเนียงกันซ็อจ แมสะอ็อปโด๊จจะแก

บานโกนประซาเทอแซรแมมันพอใจ

เคิญโกนกีบานปรัง กีจูนอัดจูนสตางค์

ลืกปะเตี๊ยงติงแซรติงกระแบ็ย

แมจ็องเมียนโดจกี ปะเกือบเนียงเลงปะแด็ย

แมเวยแมกะแม็ยเทอบาปเนียงเลย

Instru:


ตึกเพนกบองเซราะ ลือแมกะเมกเกิดทา

มันอาเนิดเสนาะโกนประซา

ปังเกือบโกนโตวยัวปรังกึดบานยางนา มันเสนาะโกนประซา

อาเนิ๊ดโกนอาเนิ๊ดเจา

เคิญแตคมาดกรอก็ค็อมเทอซีรัวซี ปะจูแซรโจรดซะเมา

อันเจ็มกูกระแบ็ย

บ็องเตร็ยมะข้างพล็อว เจ็มโกนเจ็มเจาแมโด๊จแตกี

Instru:


เนียงยัวมันบานเตแม ถึงปะแด็ยเนียงเนี๊ยะเทอแซร

เนียงก็สลัญปะแด็ยคลัง

ออยจอลโกนจอลปะแด็ยโตวยัวปรัง ยอนเคิญแกสตางค์

เนียงเทอมันบานเต

เบอเสินทาเนียงโนวกะมม เนียงน็องสูปังค็อม

ยัวปรังตามเจิ๊ตกุนแม

นิ๊โกนปะแด็ยก็เมียน เนียงมันเหียนยัวเต

อีลเสราะอีลแซรกีนะแมเวย

Instu:


โกนประซาอาเกรอะ แมมันกึดเสนาะ

โกนประซาเนี๊ยะเทอแซร

ค็อมแทอซีรัวซีอันเจ็มโกนแม โดจระเดาเทอแซรโตวรับชนูลก่อสร้าง

สลัญโกนปะปวนคลังนะ แมกะเมกเทอออยแบกบะ

ออยปะปวนขยมยัวปะแด็ยปรัง

แมสะอ็อปโกนประซายากกรอคลัง ปะปวนยัวปะแด็ยปรัง

คมาดนึงโนวน็องระนา

Instru:


ทาเปรี๊ยะกุนมะนาย แมโวยเนียงก็เข้าใจ

กุนมะนายยิ่งใหญ่ทมคลัง

ออยสนองกุนมะนาย โตวยัวปะแด็ยปรัง

รัวประรัวสตางค์โมปันเรอโอวแม

โกนปะแด็ยเนียงก็เมียน อย่างนาเนียงก็มันเหียน

เลงปะแด็ยคันซีมแองเต

ถึงปะแด็ยเนียงยากกรอมันเมียนเกร์

ก็เมียนความเจียมันยัวเตปะแด็ยปรัง
Outro

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้