เนื้อเพลง ใช่ฉันหรือปล่าว - กะลา

แกะโดย โบบี้
เมื่อ 7 ส.ค.2549,18:57น.
ดู 100677 ครั้งลื ม ต า ม อ ง ฉั น ใ ห้ ดี อี ก ค รั้ ง . . .

ค ว า ม จ ริ ง ค ว า ม ฝั น ต่ า ง กั น แ ค่ ไ ห น

รั ก ที่ เ ธ อ ต้ อ ง ก า ร . . . ผู้ ช า ย ที่ ฝั น ใ น ใ จ

ต อ บ ตั ว เ อ ง ไ ด้ ไ ห ม . . . ใ ช่ ฉั น ห รื อ ป ล่ า ว . . .เ ธ อ อ า ย ใ ค ร ไ ห ม ที่ เ ดิ น กั บ ฉั น

จั บ มื อ กั บ ฉั น ภู มิ ใ จ บ้ า ง ไ ห ม . . .

ฉั น จ ะ ย อ ม รั บ ฟั ง ห า ก เ ธ อ ไ ม่ แ น่ ใ จ

ก็ จ ะ พ ร้ อ ม ทำ ต า ม หั ว ใ จ ข อ ง เ ธ อ . . .ไ ม่ ไ ด้ เ สิ ศ ห รู แ ค่ ค น บ น พื้ น ดิ น ท ร า ย

ไ ม่ ใ ช่ เ จ้ า ช า ย . . . ที่ มี ใ ห้ เ ธ อ ไ ด้ ทุ ก สิ่ ง

มี เ พี ย ง ส อ ง มื อ ที่ พ ร้ อ ม จ ะ ทำ เ พื่ อ เ ธ อ ด้ ว ย รั ก จ ริ ง

ไ ม่ มี วั น จ ะ ทิ้ ง ใ ห้ เ ธ อ ต้ อ ง เ สี ย ใ จ . . .
เ ธ อ อ า ย ใ ค ร ไ ห ม ที่ เ ดิ น ข้ า ง ฉั น . . .

ส บ ต า กั บ ฉั น อุ่ น ใ จ แ ค่ ไ ห น . . .

แ ม้ ยั ง ไ ม่ ดี พ อ ก็ ไ ม่ ต้ อ ง เ ก ร ง ใ จ

อ ย า ก จั บ มื อ ก ลั บ ฉั น เ รื่ อ ย ไ ป ห รื อ ป ล่ า วhttp://www.diaryhub.com/diary/diary.php?diary_name=younkerdhdate=22072006

ลองฟังแล้วช่วยกันแกะดูนะครับ.จะได้แบบชัวร์ๆ เพลงนี้ผมชอบมากเลย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้

ไม่เห็นฝุ่น - กะลา (KALA) 396220 |
แกะโดย กอล์ฟ
เมื่อ 14 ปีที่แล้ว
เธอเป็นแฟนฉันแล้ว - กะลา 392999 |
แกะโดย NV pooh
เมื่อ 20 ปีที่แล้ว
ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม - กะลา (Kala) 336212 |
แกะโดย SuBin13
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ขอเป็นตัวเลือก - กะลา 244956 |
แกะโดย เว็บมาสซาเตอร์
เมื่อ 19 ปีที่แล้ว
บอกสักคำ - กะลา 214994 |
แกะโดย LUFIKORN
เมื่อ 20 ปีที่แล้ว
ถ้าเธอหลายใจ - กะลา 191667 |
แกะโดย พงซ่า
เมื่อ 18 ปีที่แล้ว
รอ - กะลา 182551 |
แกะโดย จิ๊บจิ๊บ
เมื่อ 19 ปีที่แล้ว
เป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ - กะลา 143122/5 |
แกะโดย โอ
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว
ทำใจให้ชิน - กะลา (Kala) 133082 |
แกะโดย วิศวะนั่งเล่น
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
หยุด - กะลา (KALA) 116606 |
แกะโดย ดิว
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
กะลา (ใช่ไหม) - กะลา KALA 112350/20 |
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว
ใช่ฉันหรือปล่าว - กะลา 100678/4 |
แกะโดย โบบี้
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว
เจ็บนี้มันลึก - กะลา 99407 |
แกะโดย นนท์
เมื่อ 18 ปีที่แล้ว
ปิดตา - กะลา 96791 |
แกะโดย ยูเรนัส
เมื่อ 18 ปีที่แล้ว
ขอแค่ได้ฝัน - กะลา 94653/6 |
แกะโดย pop_Ng
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
ใช่ฉันหรือเปล่า - กะลา 92946/14 |
แกะโดย เจน
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว
4 นาที - กะลา 92655 |
แกะโดย ทอน
เมื่อ 15 ปีที่แล้ว
นาฬิกาของคนรักกัน - กะลา (KALA) 85557 |
แกะโดย สุ
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ไม่มีทาง - กะลา 74224 |
แกะโดย เว็บมาสซาเตอร์
เมื่อ 18 ปีที่แล้ว
คนดีที่เย็นชา - กะลา (Kala) 73153 |
แกะโดย De Tub
เมื่อ 15 ปีที่แล้ว